Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definitie

1.1     Opdrachtnemer: Zentveld Administraties.

1.2     Opdrachtgever: Natuurlijke – of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

1.3     Werkzaamheden: Alle werkzaamheden, die de opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht.

1.4       Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht door opdrachtnemer
(hierna genoemd AV).

Artikel 2 Algemeen

2.1     Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer deze AV van toepassing verklaard.

2.2     Alle bepalingen zijn tussen partijen van kracht tenzij door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3     Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. eventuele later aangegane overeenkomsten.

2.4     De gedrag- en beroepsregels voor de opdrachtnemers maken deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen te zullen respecteren.

2.5     Elke tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst is volledig bindend tussen hen, tenzij binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst deze wordt ontbonden.

Artikel 3 Contractduur en uitvoeringtermijn

3.1     De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2     Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te alle tijden opzeggen met een inachtneming van een redelijk opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de andere partij.

3.3     Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor door hem tot dan toe verrichte  ma werkzaamheden, waarbij de opdrachtgever de resultaten van de tot dan verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden  gesteld.

3.4     Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in zijn bezit hebbende goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die partij ter hand te stellen.

Artikel 4 Medewerking door de opdrachtgever

4.1     Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de taken, zoals overeengekomen in de overeenkomst.

4.2     Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correct uitvoering van de opdracht van belang zijn.

4.3     Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.4     De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voort vloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1     Opdrachtnemer verplicht opdrachtgever zich, voorafgaand of ten tijde van het verstrekken van de opdracht, te legitimeren in overeenstemming met de in de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) beschreven voorwaarden en methoden.

5.2     Mocht de opdracht mondeling zijn verstrekt zonder schriftelijke opdrachtbevestiging dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.

5.3     Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsoefenaar uitvoeren, maar kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.4     Indien opdrachtgever uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van meerwerk vooraf niet expliciet toestemming heeft verleend.

5.5     Opdrachtnemer houdt ter zake van de werkzaamheden uit de overeenkomst een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van opdrachtnemer.

Artikel 6 Honorarium

6.1     Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.

6.2     Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.

6.3     Het honorarium van de opdrachtnemers kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per opdracht en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

6.4     Indien na de totstandkoming van opdracht, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven wijzigingen ondergaan is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

6.5     Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

7.1     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders met opdrachtgever, schriftelijk en getekend, is overeengekomen. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te geven bank. Bezwaren tegen de hoogte van facturen, die met opdrachtgever zijn overeengekomen, schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2     Indien de opdrachtgever niet binnen de onder 7.1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overig rechten, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke bepaalde rente in rekening te brengen tot op de datum van complete voldoening.

7.3     Opdrachtnemer kan volledige aflossing van openstaande facturen weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals kosten worden voldaan.

7.4     Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1     Alle door opdrachtgever geleverde zaken, daaronder mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, elektronische bestanden etc. blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8.2     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop doen gleden, is de opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 A rtikel 9 Geheimhouding

9.1     Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel opdrachtnemer daartoe verplicht, is opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie

9.2     Opdrachtnemer stelt passende maatregelen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en eventueel derden in te lichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 10 Overmacht

10.1  Onder overmacht wordt in deze AV verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

10.2  Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer  zijn verplichtingen had moeten nakomen.

10.3  Partijen kunnen gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1  Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

11.2  Indien opdrachtgever aantoont dat deze schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer slecht voor directe schade aansprakelijk en niet voor meer dan de hoogte van het factuurbedrag of een bedrag van €500, indien het factuurbedrag hoger dan €500 ligt.

11.3  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; of redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de AV.

11.4  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten. Rente, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door opdrachtnemers gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

Artikel 12 Contractsoverneming

12.1  Het is opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de AV, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

12.2  In geval van contractsoverneming vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door opdrachtgever.

Artikel 13 Internetgebruik

13.1  Tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, voorvloeiend uit de overeenkomst, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren.

13.2  Zowel opdrachtnemers als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s leven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 14 Klachten

14.1  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooien van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer.

14.2  De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

14.3  Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen is, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

11.1  Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

·          Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

·          Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

·          Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

·          Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming onmogelijk of naar redelijkheid niet langer kan worden gevergd.

·          Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Rechten

16.1  Het niet direct afdwingen van enige bepalingen of voorwaarde in de overeenkomst zal de rechten en bevoegdheden van opdrachtnemer onder deze overeenkomst niet beïnvloeden of beperken.

16.2  Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

16.3  Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze AV van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.4  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.